facebook instagram twitter linkedin youtube phone pin fax mail arrow-right arrow-left calendar hand service gift cap ship cellphone home bank arrow-double
geleceğe uzanan yol olun

Muvafakatname Metni

Vakfa gerek talep üzerine, gerekse de kendi ihtiyarımla ilettiğim ve ileteceğim tüm kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve tali mevzuatı kapsamında tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ve vakıf amaç ve faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlar dahilinde, vakıf tarafından aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebileceğini (örneğin verinin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, vakıf amaç ve faaliyetlerine konu olabileceği hususlarla ilgili olarak vakfın bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşlarına ve vakıf amacını gerçekleştirmeye yönelik her türlü faaliyet ve çalışma kapsamında diğer üçüncü kişilere aktarılması, devralınması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilebilecek işlemler), vakfın işbu beyana konu kişisel verilere ilişkin mevzuat tarafından gözetilen meşru menfaatleri olduğunu, ancak özel nitelikli kişisel veriler konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilen istisnaların uygulanabileceğini, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinebileceğini, yok edilebileceğini veya anonim hale getirilebileceğini (kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi) gayri kabili rücu bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt etmekteyim.