facebook instagram twitter linkedin youtube phone pin fax mail arrow-right arrow-left calendar hand service gift cap ship cellphone home bank arrow-double
geleceğe uzanan yol olun

Kullanıcı Verilerini Koruma Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır) yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Eğitimi Destekleme Vakfı ( bundan böyle kısaca EDEV/Vakfımız olarak anılacaktır) olarak “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. İşbu bilgilendirme, Vakfımızın Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

Kanun kapsamında kişisel veri, Kullanıcı tarafından fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır.

Kanun, 07.04.2016 tarihinden önce alınan hukuka uygun rızaların da aksine bir irade beyanında bulunulmadığı takdirde 1 yılın sonunda Kanun’a uygun olduğunun kabul edileceğine yer vermiştir. Bu kişisel veriler, Kullanıcı tarafından fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen;Ad ve soyadı, Telefon numarası( ev ve iş), adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri, Cinsiyeti, Doğum tarihi, Eğitim düzeyi, İlişki durumu/medeni durumu, Ekonomik durumu, İlgi alanları/ memnuniyetleri, şikayetleri, Sosyal medya tercihleri, Ödeme bilgileri, Eğitim ve iş tecrübesi geçmişi/özgeçmiş bilgileri/kariyer hedefleri, İş unvanı/mesleği/çalıştığı yer, Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar, gibi konuları içeren kişisel verilerdir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Vakfımız, kişisel verileri koruma kanunu gereğince, tamamen veya kısmen otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde bu metnin C ve D bendinde belirtilen amaçlarla işleyebilmekte ve aktarabilmektedir.

Vakfımız kişisel verileri,

Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan Burs Başvuru Formu, Bağış Formu gibi kanallar ile Vakfımızın birimleri ve ofisleri, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortam da dahil olmak üzere kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan diğer çeşitli toplama yöntemleri ile, Vakfımıza elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırılan belgeler ile, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multimedya mesajları, bilgi formları da dahil ve sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile referans kişiler aracılığı ile, İletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Vakfımız tarafından yapılan araştırmalar ile, toplanmaktadır.

İşbu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, özlük bilgileriniz, gerekli olduğu kadarıyla sağlık bilgileriniz, aile bireyleri ve yakınlarının bilgileri, çalışma bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, banka hesap numarası ve malvarlığı verisi gibi finansal bilgileriniz, teknik, görsel ve işitsel bilgiler, referans bilgileri gibi bilgilerdir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile Vakfımız tarafından kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir. Tarafınızdan da, bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri Vakfımıza iletmeniz beklenmektedir. Vakfımız, hiçbir koşulda tarafınızca sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen konular dahilinde kanun hükümlerine uygun doğrultuda işlenebilmektedir.

- Vakfımızın vakıf senedinde yer alan amaçları ve hizmet konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi.

- Vakıf senedimize ve mevzuata uygun olarak Vakfımız bünyesinde bağış ve yardımların alınması.

- Vakfımız tarafından burs olanaklarının sağlanması.

- Anadolu Üniversitesi’ne, öğretim üyelerine ve öğrencilerine destek olmak amaçlı bağış taahhütlerinin alınması.

- Vakfımızın vakıf senedine uygun olarak yardımlarda bulunması.

- Vakfımızın etkinlik ve organizasyon yönetim süreçlerinin icra edilebilmesi için ilgili kişilerle yazılı, sözlü ve elektronik ortamda iletişimin sağlanması amacıyla iş birimleri tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi.

- Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması.

- Vakfımızın kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi.

- Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması.

- Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi.

- İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi.

- Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi.

- Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ve yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi (Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği, vergi mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat ve sair ilgili mevzuat). e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği aşağıda belirtilmiştir.

- İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında,

- Sözleşme ve mevzuattan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla, faaliyetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle,

- Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,

- Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,

- Vakfımızın kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,

- İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,

- Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla,

- Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,paylaşılabilir.

KVKK’nın 11. Maddesi gereği ilgili kişiler aşağıdaki haklara sahiptir.

Vakfımıza başvuruda bulunarak kişisel verilerinizin;

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.

- KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

- aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

13 üncü madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Aşağıdaki Muvafakatname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Formunun eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

NOT: 6698 Sayılı kanun ile ilgili başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Eğitimi Destekleme Vakfı Hoşnudiye mah. Oytun sok No: 17/1 Tepebaşı - ESKİŞEHİR adresine ulaştırmanız gerekmektedir.